next

'Chroma/Kinesis I', 2014, monotype, 30" x 30"